Home Group Profile Products Webboard Contact Us
 
 
àÃ×èͧ¹èÒÃÙéà¡ÕèÂǡѺµÅѺÅÙ¡»×¹»ÅÍÁ
What you need to know about counterfeit bearings

à¹×èͧ¨Ò¡µÑé§áµè»ÃÐÁÒ³»Õ¾.È. 2549 à»ç¹µé¹ÁÒ ¼ÅÔµÀѳ±ìµÅѺÅÙ¡»×¹»ÅÍÁä´éá¾ÃèÃкҴÍÂèÒ§Ãعáç·ÑèÇâÅ¡ ÃÇÁ¶Ö§ã¹àÍàªÕÂáÅлÃÐà·Èä·Â ºÃÔÉÑ·Ï ä´éãËé¤ÇÒÁÊӤѭµèÍàÃ×èͧ¹Õéà»ç¹ÍÂèÒ§ÊÙ§ à¾ÃÒÐà¡ÕèÂÇ¢éͧâ´ÂµÃ§µèͪ×èÍàÊÕ§¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï áÅФسÀÒ¾¢Í§¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ¢Í§ÅÙ¡¤éÒ¼Ùéãªé
 

 à¹×èͧ¨Ò¡µÑé§áµè»ÃÐÁÒ³»Õ¾.È. 2549 à»ç¹µé¹ÁÒ ¼ÅÔµÀѳ±ìµÅѺÅÙ¡»×¹»ÅÍÁä´éá¾ÃèÃкҴÍÂèÒ§Ãعáç·ÑèÇâÅ¡ ÃÇÁ¶Ö§ã¹àÍàªÕÂáÅлÃÐà·Èä·Â ºÃÔÉÑ·Ï ä´éãËé¤ÇÒÁÊӤѭµèÍàÃ×èͧ¹Õéà»ç¹ÍÂèÒ§ÊÙ§ à¾ÃÒÐà¡ÕèÂÇ¢éͧâ´ÂµÃ§µèͪ×èÍàÊÕ§¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï áÅФسÀÒ¾¢Í§¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ¢Í§ÅÙ¡¤éÒ¼Ùéãªé 

 
à»ç¹·Õè¹èÒÂÔ¹´Õ·ÕèÇèÒ ÍÂèÒ§¹éÍ·ÕèÊØ´ ¼Ùé¼ÅÔµµÅѺÅÙ¡»×¹ªÑé¹¹Ó 3 áËè§ã¹âÅ¡ ·ÕèºÃÔÉÑ·Ï à»ç¹µÑÇá·¹¨Ó˹èÒÂÍÂÙè ä´éá¡è SKF ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÊÇÕà´¹ Timken ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò áÅÐ NTN ¨Ò¡»ÃÐà·È­Õè»Øè¹ áÅÐÃÇÁ¶Ö§à¤Ã×èͧÁ×ͪèÒ§ Matador ¨Ò¡»ÃÐà·ÈàÂÍÃÁѹ ä´éãËé¤ÇÒÁʹã¨áÅдÓà¹Ô¹¡ÒûÃÒº»ÃÒÁáÅШѺ¡ØÁ·Ñ駼Ùé¼ÅÔµáÅмÙéÃѺ¨Ó˹èÒ¼ÅÔµÀѳ±ì»ÅÍÁàËÅèÒ¹ÕéÍÂèÒ§¨ÃÔ§¨Ñ§ 
 
àÍ¡ÊÒ÷Ñé§ËÁ´ã¹Ë¹éÒ¹Õé à»ç¹àÍ¡ÊÒÃà¾Õ§Êèǹ˹Ö觷Õè¨ÐªèÇÂãËé¼ÙéÍèÒ¹ä´é·ÃÒº¶Ö§¡Ã³ÕÈÖ¡ÉҢͧµÅѺÅÙ¡»×¹»ÅÍÁ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ÁÒáÅéÇ»ÃÐà·Èä·Â ¡ÒÃá¹Ð¹ÓáÅСÃеØé¹Ë¹Ø¹ãËéÅÙ¡¤éÒ¼Ùé«×é;ԨÒóһÃÐà´ç¹ÃÒ¤Ò·ÕèᵡµèÒ§¡Ñ¹ ÍÂèÒ§Ãͺ¤Íº ¨¹ä»¶Ö§¾ÂÒÂÒÁµÍº¤Ó¶ÒÁ·ÕèÅÙ¡¤éÒ·Ø¡·èÒ¹µéͧ¡Ò÷ÃÒºÇèÒ “·ÓÍÂèÒ§äö֧¨ÐÊѧࡵä´éÇèÒ µÅѺÅÙ¡»×¹ªÔé¹Ë¹Öè§ æ à»ç¹¢Í§»ÅÍÁ”
 
Counterfeited bearings has been a serious global issue since 2006. It has been particularly severe in Asian and especially Thailand. We have given this issue our highest priority because it has a terminal affect upon both our company integrity and end user product quality.
 
It is with our great pleasure to report that, at least 3 of the leading bearing manufacturers that we are authorized distributors, SKF from Sweden, Timken from USA, NTN from Japan and Matador hand tools from Germany have been consistently taking strong legal actions towards counterfeit products, their manufacturers and distributors.
 
All the documents in this page are just some part of the issue: actual case study in Thailand, advice and encouragement to all users to take serious caution whenever there happens to be price discrepancies, no matter how small, tempting them to go for the cheaper product, whether they are of the same or competing brand. Also there is an attempt to answer the all important question “How to Identify The Counterfeit Product from The Actual One”.
 
 
Click to Download
SKF Counterfiet brg July 2550
Click to Download
Counterfeit SKF
Click to Download
SKF Counterfiet Bearing Letter in Thai March 2552
Click to Download
Timken Counterfeit Letter Feb 2009
Click to Download
Counterfeit Bearing Letter TK+SKF May 2001
Click to Download
How to Recognise Timken Original Bearings